FÖRUTSÄTTNINGAR, REGLER ETC VID ANMÄLAN AV STORFISK

ANMÄLAN
*** Ifylld blankett ska vara STV tillhanda senast 15 dagar efter fångsttillfället. *** Anmälan skickas till JONAS STRIDH, HJULKVARN 1, 461 39 Trollhättan *** Anmälan på denna blankett medför automatiskt deltagande i ÅRETS STV-FISK-tävlingen, ÅRETS TUNGVIKTARE och KLUBBREKORDREGISTRERINGEN – samt om lag anmälts också i INTERNA SPECIMENTÄVLINGEN.

TÄVLINGSTID:
Från den 1:e januari till och med den 31 december varje år.

ALLMÄNNA REGLER
1. Fisken ska vara fångad med krok och spö, i Sverige
2. Fisken ska vara fångad av fiskare som är medlem i STV vid fångsttillfället.
3. Fisken ska vara vägd på krönt våg ( tex affärsvåg) eller våg som kontrollerats mot krönt våg. Du kan tex väga fisken på en fjädervåg (av god kvalitet) och i efterhand kontrollera vågen mot en krönt våg. Var alltid mycket noggrann när Du väger Din storfisk!
4. Fisken ska vara krokad i munnen;dvs får ej vara felkrokad.
5. Fiskens artidentitet ska kunna styrkas. Därför bör ett foto medfölja anmälan. Fiskarter som lätt kan förväxlas såsom tex vitfiskar, plattfiskar, simpor m fl, bör djupfrysas för att senare säker kunna identifieras.

OBSERVERA!!!
STV förbehåller sig rätten att i fall med svårbedömda arter, där förväxlingsrisken är särskilt stor, i fall med fiskar med anmärkningsvärd längd och vikt, och i fall då fiskens vikt ej blivit bevittnad på ett tillfredsställande sätt, kräva fullgod dokumentation (t.ex. foto på fisken liggande jämte välkänt referensföremål som exempelvis en tändsticksask, uppvisande av fisken färsk eller fryst) för ett godkännande! Notera också att avsaknad av väsentliga uppgifter i anmälan kan leda till att anmälan inte accepteras. Likaså kan poängteras att användadet av vågar – om än aldrig så högklassiga och rättvisa – med olämpligt “viktintervall” inte bör användas. Så kan tex vikten på en 935 grams sarv inte dokumenteras på ett adekvat sätt med en 10-kilos Saltervåg med 100 gramsintervall!

VOBBLERUTLOTTNING
Bland de icke prisvinnande anmälningarna under året utlottas tio vobbler. Lottningen ger Dig alltså en vinstchans även om just Din storfisk inte platsar bland toppfiskarna!

KLUBBREKORDREGISTRERING
1984 startade denna registrering av den största fisken av respektive art – fångad av STV-medlemmar. Varje klubbrekord gäller tills dess att en större fisk anmäls och godkännes. Rekordinnehavaren belönas med ett diplom. Vi registrerar alla förekommande fiskarter! Aktuell klubbrekordlista publiceras årligen i DRAGET nr 1.

ÅRETS STV-FISK
Genom ett system av jämförvikter (se nedanstående förteckning) för de mest populära sportfiskearterna kan anmälda storfiskar av olika arter konkurrera på lika villkor. Ett exempel; en mört på 0,95 kg, en torsk på 15,1 kg och en gädda på 12,0 kg anmäls till tävlingen. Genom att dividera respektive fisks vikt respektive arts jämförvikt erhålls följande procenttal; MÖRT 0,95/0,75 = 127 % TORSK 15,1/16,0 = 94 % GÄDDA 12,0/12,0 = 100 % I detta exempel är alltså mörten den segrande fisken – och trots sina imponerande 15,1 kg kommer torsken först på tredje plats. Verkligheten är ju faktiskt sådan att såväl 12 kilosgäddor som 15 kilos torskar är vanligare än 1 kilos mörtar! Torsken har dock goda chanser att ta hem priset ÅRETS TUNGVIKTARE!

JÄMFÖRVIKTER
Följande jämförvikter används av STV vid framräkningen av det procenttal, som avgör hur Din storfisk placerar sig i tävlingen om ÅRETS STV-FISK. Vikterna har satts efter ingående analyser och beräkningar – och är avsedda att precisera vikten för ett riktigt stort exemplar för respektive art – under svenska förhållanden. En översyn av viktgränserna sker årligen.
Abborre 1,6 kg Asp 4,7 Berggylta 1,6 Bleka 4,5 Braxen 4,0 Färna 2,2 Gråsej 8,0 Gädda 12,0 Gös 7,0 Harr 1,6 Havskatt 6,0 Havsöring 8,5 Insjööring 7,0 Insjölax 9,0 Id 2,4 Karp 12,0 Kolja 2,0 Lake 4,5 Lax 14,0 Lubb 7,0 Långa 12,0 Makrill 1,4 Mört 0,75 Näbbgädda 0,95 Pigghaj 5,0 Piggvar 5,0 Regnbågslax 6,0 Ruda 1,7 Röding 4,7 Rödspätta 2,0 Sarv 1,1 Sik 3,0 Skrubbskädda 1,2 Stäm 0,3 Sutare 2,9 Torsk 16,0 Vimma 0,9 Vitling 1,3 Ål 2,1
PRISER i tävlingen om ÅRETS STV-FISK 1:a pris: en Ambassadeur 2:a pris: ett spö 3:e pris: en haspelrulle 4:e – 10:e pris: fiskegrejor

ÅRETS TUNGVIKTARE
Ett extra-pris till den som fångar årets största fisk – i kilo räknat, dvs oavsett art! Gädda, lax, torsk eller karp brukar ligga bäst till!

INTERNA SPECIMENTÄVLINGEN FÖR LAG
* Intern STV-tävling med lag bestående av minst två, max sex medlemmar. Tillskott av lagmedlem får ske under året – under förutsättning att anmälan härom har nått STV senast dagen FÖRE den första dag då den nye medlemmen kan fånga första poänggivande fisken! * Tävlingstiden löper från 1 januari till 31 december varje år * Tio fiskar per art ger poäng; dock max tre fiskar per art & lag! * Poängsystem; största fisk 10 poäng, näst största 9 osv ned till 10:e och minsta som ger 1 poäng * 28 poänggivande arter; abborre, gädda, gös, ål, lake, mört, sarv, id, färna, braxen, sutare, karp, lax, insjööring, havsöring, röding, ruda, berggylta, torsk, bleka, gråsej, havskatt, kolja, makrill, långa, vitling, sandskädda, lubb * Tävlingsområde: Västergötland, Dalsland, Bohuslän. Vad gäller sjöar typ Vänern, Vättern och Skagern, som delvis ligger utanför nämnda område, räknas dock HELA sjön. I rinnande vatten räknas EJ avsnitt som ligger UTANFÖR gränsen – dock med undantag av å- eller älvavsnitt som utgör gräns till området. Här räknas hela ån/älven längs avsnittet.

INDIVIDUELLA SPECIMENTÄVLINGEN
* Alla mot alla * En fisk per art * Startavgift 20:- per deltagare som måste betalas innan man anmäler fisk. * I övrigt samma regler som lagtävlingen

Din shoppingvagn
Regler anm. storfisk